Loader
Advance Java

Advance Java

Rs. 215 Rs. 194 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

JDBC.

Multithreading.

Collection Framework.

Servlets.

Remote Method Invocation.

Introduction to JSP.

Java Beans.

Model Question Papers.