Loader
C PROGRAMMING AND DATA STRUCTURE

C PROGRAMMING AND DATA STRUCTURE


Rs. 195 (सर्व कर समावेश)

Rs. 185 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents

1. C Fundamentals
1. History of C
2. Computer Languages
3. Where 'C' Stands?
4. Program Development Cycle
5. The Form of a C Program
6. Structure of a 'C' Program
7. Compilers and Interpreters
8. Executing A 'C' Program
9. Preprocessor
10. Character Set
11. Data Types in C
12. Variables
13. Data Declarations and Definitions
14. User Defined Type Declaration
15. Operators and Expressions
16. Type Conversions in Expressions
17. Precedence and Associativity of Operators

2. Flow Charts and Decision Table
1. Introduction
2. Flowcharts
3. Decision Tables
4. Comparing Flowcharts and Decision Tables

3. Built-in Operators and Functions
1. Introduction
2. Unformatted Console I/O Operations
3. Formatted Console I/O Operations

4. Decision and Case Control Structure
1. Introduction
2. Selection / Decision making Statements
3. if Statement
4. switch Statement
5. Conditional Operators
6. goto and label

5. Loop Control Structure
1. Introduction
2. Iterative Statements (LOOP Control Structure)
3. Jump Statements
4. Null Statement

6. Storage Classes
1. Meaning of Terms
2. Scope
3. Storage Classes

7. Arrays & Strings
1. Introduction
2. Array Declaration
3. One Dimensional Array
4. Multidimensional Arrays
5. Strings

8. Functions
1. Introduction
2. What is a Function?
3. Functions and Structured Programming
4. How a Function Works?
5. Library and User Defined Functions
6. Function Declaration and Definition
7. Writing a Function
8. Calling a Function
9. Types of Functions
10. Methods of Passing Arguments
11. Functions with Variable Arguments
12. Arrays and Functions
13. Recursion
14. Functions vs Macros

9. Pointers
1. Introduction
2. Memory Organization
3. Basics of Pointers
4. The Pointer Operator
5. Using Pointers
6. Pointer Expression
7. void Pointer
8. Pointer Arithmetic
9. Precedence of & AND * Operators
10. Pointer to Pointer
11. Pointers to Constant Objects
12. Constant Pointer
13. Pointers and Arrays
14. Pointers and Character String
15. Array of Pointers
16. Pointers and Functions
17. Command Line Arguments

10. Structures
1. Structures
2. Declaring and Initializing Structure
3. Accessing Structure Members
4. Using typedef with Structures
5. Complex Structures
6. Operations on a Structure
7. Array of Structures
8. Structures and Pointers
9. Structures and Enumerated Data Type
10. Structures and Functions

11. Unions
1. Introduction
2. Union
3. Operations on a Union
4. Difference between Structure and Union

12. Console Based I/O
1. Introduction
2. Predefined Streams as File Pointers
3. Using fflush()

13. File Based I/O
1. Introduction
2. Streams
3. Types of Files
4. Operations on a File
5. Error Handling during I/O Operations
6. Random Access to Files

14. Dynamic Memory Allocation And Memory Functions
1. Introduction
2. Functions
3. Memory Functions

15. Bitwise Operator
1. Introduction
2. Applications
3. Bit Fields

16. Data Structure Concepts
1. Concept of Data Structures
2. Concept of a Stack
3. Queue
4. Linked List
5. Tree

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

 • विद्याशाखा Computer Management

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय C Programming And Data Structure

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके