Loader
DATA STRUCTURE USING C

DATA STRUCTURE USING C


Rs. 270 (सर्व कर समावेश)

Rs. 256 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Basic Concept and Introduction to Data Structure
1. Pointers- An Introduction
2. Dynamic Memory Allocation
3. Algorithm Definition and Characteristics
4. Algorithm Analysis
5. Introduction to Data Structure
6. Abstract Data Type (ADT)
7. Introduction to Array
8. Polynomial
9. Structure
2. Searching and Sorting Techniques
1. Introduction
2. Linear Search
3. Binary Search
4. Sorting
5. Bubble Sort
6. Insertion Sort
7. Selection Sort
8. Quick Sort
9. Heap Sort
10. Merge Sort
11. Comparison of Sorting Methods
Solved Examples
3. Linked List
1. Introduction
2. Concept of Linked Organization
3. Implementation of Linked List
4. Types of Linked Lists
5. Operations on a Singly Linked List
6. Doubly Linked List
7. Circular Linked List
4. Stack and Queue
1. Introduction
2. Definition of a Stack
3. Primitive Operations on Stack
4. Implementation of a stack
5. Applications of Stack
6. Introduction Queue
7. Definition of a Queue
8. Operations on a Queue
9. Implementation of Queues
10. Types of Queues
11. Priority Queue
12. Doubly-Ended Queue (DEQUE)
13. Applications of Queues
Solved Examples
5. Trees
1. Introduction
2. Tree Terminology
3. Binary Trees
4. Representation of Binary Trees
5. Operations on Binary Tree
6. Traversing a Binary Tree
7. Binary Search
8. AVL Trees
6. Graphs
1. Graphs
2. Shortest Path Problem
3. Spanning Tree
4. Traversal of Graphs
5. Applications of Graphs

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Data Structure Using C

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

DATA STRUCTURE USING C

DATA STRUCTURE USING C

संबंधित पुस्तके