Loader
Introduction To System Programming And Operating System

Introduction To System Programming And Operating System

Rs. 210 Rs. 189 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Introduction to System Program

Introduction to Operating System

Process Management

CPU Scheduling

Process Synchronization

Deadlocks

Memory Management

File System

I/OSystem

Model Question Papers