Loader
Product

MATERIALS MANAGEMENT


Rs. 110 (सर्व कर समावेश)

Rs. 105 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Materials Management
1.1 Introduction
1.2 Concept of materials management
1.3 Evolution of materials management
1.4 Objectives of materials management
1.5 Functions of materials management
1.6 Interface with other functional areas
2. Forecasting in Materials Management
2.1 Definition
2.2 Features of forecasting
2.3 Importance of forecasting in materials management
2.4 Limitations of forecasting
2.5 Methods of forecasting
3. Inventory
3.1 Introduction
3.2 Meaning of inventory
3.3 Types of inventory
3.4 Costs associated with inventory
3.5 Concept of economic ordering quantity
3.6 Basic EOQ model
3.7 Formula for EOQ
4. Classification of Materials and Inventory Control Techniques
4.1 Introduction
4.2 Inventory control: Meaning and definition
4.3 Objectives of inventory control
4.4 Classification of materials
4.5 Factors to be considered for classification of materials
4.6 Techniques of inventory control
4.7 Determination of stock levels
4.8 Inventory trunover ratio
5. Materials Requirement Planning and Master Production Scheduling
5.1 Introduction
5.2 Materials requirement planning (MRP)
5.3 Master production scheduling
5.4 Bill of materials
5.5 Materials flow in MRP
6. Purchasing Management and Foreign Trade Procedure
6.1 Purchasing management
6.2 Activities involved in purchasing
6.3 Objectives of purchasing
6.4 Responsibilities of purchase department
6.5 Five 'R's of purchasing
6.6 Benefits of purchase management
6.7 Purchasing cycle or purchasing procedure
6.8 Foreign trade procedure
7. Standardization, Codification, Storage and ……..
7.1 Introduction
7.2 Standardization of materials
7.3 Codification
7.4 Advantages
7.5 Storage systems
7.6 Retrieval systems of materials
7.7 Warehouse management
8. Materials Handling
8.1 Introduction
8.2 Meaning and importance
8.3 Principles of materials handling
8.4 Equipment used for materials handling
9. Computers in Materials Management
9.1 Introduction
9.2 Features of computers
9.3 Use of computers in materials management
9.4 Electronic revolution and materials management
9.5 Advantages of computerization
9.6 Limitations of computer
9.7 Intergated computer system for materials management
10. Legal Aspects of Purchasing
10.1 Introduction
10.2 Law of contract
10.3 Law of agency
10.4 The sale of goods act 1930
10.5 The arbitration act
10.6 The partnership act 1932
10.7 The companies act 1956
10.8 The customs and central excise act
10.9 The fire & marine insurance act
10.10 The central sales tax act
10.11 The monopolistic and ….
10.12 The income tax act
10.13 The octroi rules & regulations
10.14 The competition act 2002
10.15 The consumer protection act 1986
10.16 Value added tax (Vat)
10.17 The service tax
Solved Question Papers

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र V

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके