Loader
Object Oriented Programming

Object Oriented Programming


Rs. 275 (सर्व कर समावेश)

Rs. 261 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Principles of Object Oriented Programming
1. Introduction
2. What is Object-oriented Development?
2.1 Object-Oriented Methodology
2.2 Overview of Procedure-Oriented Programming
3. Object-Oriented Programming
3.1 Characteristics of Object-Oriented Programming
3.2 Object Oriented Programming Languages VS Procedure Oriented 3.3 Basic Concepts of Object-Oriented Programming
3.4 Applications of OOP
3.5 Advantages of OOP
4. Object Oriented Programming Languages
4.1 Object-based Programming Languages
4.2 Object-Oriented Programming Languages (OOPLs)
5. Beginning with C++
5.1 Features of C++
5.2 Advantages and Disadvantages of C++
5.3 Applications of C++
6. Writing and Executing a ‘C++’ Program
7. Program Structure and Rules
8. Sample C++ Program
9. Basic Concepts of C++
9.1 Tokens
9.2 Data Types
9.3 Operators
9.4 Expression
10. Control Structures
10.1 Conditional Statements
10.2 Iterative Statements
11. Functions
11.1 void Functions
12. Concepts of Structures
2. Classes and Objects
1. Structures in C++
2. Class
2.1 Creating Object
2.2 Accessing Class Members
3. Member Functions
3.1 Making an Outside Function Inline
3.2 Nesting of Member Functions
3.3 Private Member Function
4. Arrays within a class
5. Memory Allocation for Objects
6. Static Class Members
6.1 Static Data Members
6.2 Static Member Functions
6.3 Friend Function
7. Arrays of Objects
8. Objects as Function Arguments
Solved Programs
3. Constructors and Destructors
1. Introduction
2. Constructor
2.1 Types of Constructors
2.2 Overloading Constructors
2.3 Multiple Constructors in a Class
2.4 Constructor with Default Argument
2.5 Dynamic Initialization of Objects
3. Destructor
4. Inheritance: Concept of Reusability
1. Introduction
2. Defining the derived class
2.1 Types of Base Classes
2.2 Types of Derivation / Visibility Modes
2.3 Ambiguity in Single Inheritance
3. Types of Inheritance
3.1 Single Inheritance
3.2 Multiple Inheritance
3.3 Multilevel Inheritance
3.4 Hierarchical Inheritance
3.5 Hybrid Inheritance
4. Virtual Base Classes
5. Constructors in Derived Classes
6. Destructors in Derived Classes
7. Nesting of Classes
7.1 Defining Nested Class Members
7.2 Declaring Nested Classes
7.3 Accessing Private Members in Nested Classes
8. Abstract Classes
Solved Programs
5. Pointers in C++
1. Introduction
2. Pointer Declaration
2.1 Reference Operator (&)
2.2 Dereference Operator (*)
3. Pointer Arithmetics
4. Pointers to Pointers
4.1 Void Pointers
4.2 Null Pointer
5. Pointers and Function
6. Pointers to Functions
7. Pointers in Arrays
8. Pointers to String
9. Pointers to Classes
10. Pointer and Object
10.1 Pointer to Objects
10.2 “this” pointer
10.3 Pointers to Derived Classes
Solved Programs
6. Polymorphism
1. Polymorphism (Poly - many and morphism - form)
2. Types of Polymorphism
2.1 Compile Time Polymorphism / Early Binding / Static Binding
2.2 Run Time Polymorphism / Dynamic Binding / Late Binding
3. Function Overloading
4. Operator Overloading
4.1 Steps Involved in Overloading
4.2 Rules for Overloading an Operator
4.3 Overloading Unary Operators
4.4 Overloading Binary Operators
4.5 Limitations of Operator Overloading
4.6 Overloading << and >> Operators
5. Virtual Functions
6. Pure Virtual Functions
Solved Programs

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा

 • विद्याशाखा

 • शाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iv

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Object Oriented Programming

Object Oriented Programming

संबंधित पुस्तके