Loader
ORGANIC CHEMISTRY

ORGANIC CHEMISTRY


Rs. 125 (सर्व कर समावेश)

Rs. 119 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Organic structures, Nomenclature, Properties and Reactivities
1.1 Introduction
1.2 Drawing structures of Organic Compounds
1.3 Naming Organic Compounds
1.4 Structural Effects and Reactivity
1.5 Inductive Effect
1.6 Resonance Effect (Mesomeric or Conjugative effect)
1.7 Steric Effects
1.8 Hyperconjugation
1.9 Tautomerism
1.10 Hydrogen Bonding
1.11 Strength of Acids and Bases
2. Stereochemistry of Disubstituted Cyclohexane
2.1 Introduction
2.2 Disubstituted Cyclohexane Structural Isomerism
2.3 Disubstituted Cyclohexane Geometrical Isomerism
2.4 Conformational and Optical Isomerism in 1,1-Disubstituted Cyclohexane
2.5 Conformational and Optical Isomerism in 1,2-Disubstituted Cyclohexane
2.6 Conformational and Optical Isomerism in 1, 3-Disubstitutedcyclohexane
2.7 Conformational and Optical Isomerism in 1,4-Disubstituted Cyclohexane
3. Nucleophilic Substitution at Aliphatic Carbon
3.1 Introduction
3.2 Nucleophilic Aliphatic Substitution
3.3 Nucleophiles and leaving groups
3.4 Kinetics: A Primary Tool to Explore Reaction Mechanism
3.5 Kinetics of Nucleophilic Aliphatic Substitution Second-order and First-Order Reaction
3.6 SN2 Mechanism
3.7 Stereochemistry of SN2 Mechanism: Inversion of Configuration
3.8 SN2 Reaction Reactivity. Steric Hindrance
3.9 SN1 Mechanism
3.10 Stereochemistry of SN1 Reaction Racemisation
3.11 Relative Stabilities of Carbocations
3.12 SN1 Reaction. reactivity
3.13 SN2 vs SN1
3.14 SN1 mechanism. Retention of Configuration
4. Reactions of Carbon-Carbon Double Bond and Triple Bond
4.1 Introduction
4.2 Reactions at Carbon-Carbon Double Bond: Addition
4.3 Hydrohalogenation: Markovnikoff Orientation
4.4 Electrophilic Addition: Mechanism and Reactivity
4.5 Hydrobromination. Anti Markovnikoff Addition. Peroxide Effect
4.6 Addition of Halogen. Halogenation of Alkene
4.7 Mechanism of Addition of Halogens
4.8 Halohydrin Formation. Addition of Elements of Hypohalous Acid
4.9 Oxymercuration-Demercuration Formation of Alcohols
4.10 Hydroboration – oxidations. Formation of Alcohols
4.11 Hydroxylation. Formation of 1,2–Diols
4.12 Hydrogenation of alkenes
4.13 Ozonolysis. Cleavage of double bond
4.14 Reactions of Carbon – carbon triple bond
4.15 Reduction of Alkynes
4.16 Electrophilic Addition to Alkynes Addition of HX and X2
4.17 Hydration of Alkynes. Tautomerism
4.18 Formation of Metal Acetylides. Acidity of Alkynes
5. Reactions of Carbon – Oxygen Double Bond
5.1 Introduction
5.2 Structure of carbonyl group
5.3 Addition of Hydrogen Cyanide (HCN)
5.4 Addition of Alcohols
5.5 Addition of Thiols
5.6 Addition of Water (Hydration)
5.7 Addition of Ammonia derivatives (H2N – Z)
5.8 Cannizzaro Reaction
6. Oxidation and Reduction Reactions
6.1 Introduction
6.2 Oxidation Reactions
6.3 Reduction Reactions
7. Elimination Reaction
7.1 Introduction
7.2 1,2-Elimination Reactions
7.3 Kinetics of Dehydrogenation (Duality of Mechanism)
7.4 E2 mechanism
7.5 Orientation of E2 Mechanism
7.6 E1 Mechanism
7.7 The E1 reaction: Orientation
7.8 Elimination E2 vs E1
7.9 E1 vs SN1 (Unimolecular reactions)
7.10 E2 vs SN2 (Bimolecular Reactions)
7.11 Hofmonn Elimination

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ORGANIC CHEMISTRY

ORGANIC CHEMISTRY

संबंधित पुस्तके