Loader
PROBLEM SOLVING USING COMPUTERS AND C PROGRAMMING

PROBLEM SOLVING USING COMPUTERS AND C PROGRAMMING


Rs. 270 (सर्व कर समावेश)

Rs. 257 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Problem Solving Using Computers
1. Introduction
2. Problem Solving Using Computer
3. Algorithms
4. Flowchart
5. Solved Examples
2. Programming Languages as Tools
1. Introduction
2. Computer Languages
3. Compilers and Interpreters
3. Introduction to C
1. Introduction
2. History of C language
3. Advantages and Limitations of ‘C’
4. Structure of a ‘C’ Program
5. Applications of ‘C’
6. C Program Development Life Cycle
7. Sample C programs
4. C Tokens
1. Introduction
2. The C Character Set
3. C Tokens
4. Keywords
5. Identifiers
6. Variables
7. Constants
8. Data Types in C
9. Operators and Expressions
10.Precedence and Associativity of Operators
11.Sample Programs using printf and scanf
5. Input and Output
1. Introduction
2. Character Input and Output
3. String Input and Output (gets and puts)
4. Formatted Output(printf)
5. Formatted Input(scanf)
6. Sample Programs
6. Control Structures
1. Introduction
2. Selection / Decision making statements
3. Iterative Statements (LOOP Control Structure)
4. Jump Statements
5. Solved Programs
7. Functions in C
1. Introduction
2. What is a Function?
3. Advantages of Functions
4. Library and User Defined Functions
5. How a Function Works
6. How to Write Functions
7. Calling a Function
8. Passing Parameters
9. Recursion
10.Scope of Variables
11.Storage Classes
8. Arrays
1. Introduction
2. Array Declaration
3. One–Dimensional Array
4. Two-Dimensional Arrays
5. Multidimensional Arrays
6. Arrays and Functions
Solved Programs
9. Pointers
1. Introduction
2. Applications of Pointers
3. The Basics of Pointers
4. Pointer Arithmetic
5. Pointer to a Pointer
6. Arrays and Pointers
7. Pointers and Functions
8. Array of Pointers
9. Dynamic Memory Allocation
Solved Programs
10. Strings
1. Introduction
2. Declaring and Initializing String Variables
3. String Input/Output
4. Standard Library Functions
5. User Defined String Operations
6. Strings and Pointers
7. Array of Strings
8. Command Line Arguments
Solved Examples
11. Structures and Unions
1. Structures
2. Array of Structures
3. Structures and Functions
4. Nested Structures
5. Pointers and Structures
6. Unions
7. Difference between Structures and Unions
Solved Examples
12. File Handling
1. Introduction
2. Streams
3. Types of Files
4. Operations on a File
Solved Program
13. C Preprocessor
1. Introduction
2. Preprocessor Directives
3. Macro Substitution Directive
Solved Programs

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Computers And C Programming

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PROBLEM SOLVING USING COMPUTERS AND C PROGRAMMING

PROBLEM SOLVING USING COMPUTERS AND C PROGRAMMING

संबंधित पुस्तके