Loader
STATISTICAL METHODS II

STATISTICAL METHODS II


Rs. 220 (सर्व कर समावेश)

Rs. 209 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Detailed Review/ Revision of Theory of Probability
1. Counting Techniques
2. Deterministic and non Deterministic Model
3. Sample Spaces
4. Events
5. Probability
6. Theorems of Probability
Examples
2. Advanced Theory of Probability
1. Conditional Probability
2. Bayes’ Theorem
3. Definition of Sensitivity of a Procedure, Specificity of Procedure
4. Independence of Two Events
3. Continuous Random Variable
1. Introduction
2. Continuous Type Random Variables
3. Probability Density Function (P.D.F.)
4. Distribution Function (D.F.) or Cumulative Distribution Function (C.D.F.)
4. Standard Continuous Probability Distributions
1. Introduction
2. Uniform Distribution
3. Exponential Distribution
4. Normal Distribution
5. Pareto Distribution
5. Concepts and Definitions Related to Testing of Hypothesis
1. Introduction
2. Population and Random Sample
3. Parameter and Statistic
4. Sampling Distribution of a Statistic
5. Standard Error (S.E.) of a Statistic
6. Statistical Hypothesis
7. Tests of Significance
8. Null Hypothesis and Alternative Hypothesis
9. Errors of Sampling (Type I and II errors)
10.Critical Region
11.Level of Significance (l.o.s.)
12.One Sided and Two Sided Tests
13.Procedure for Testing of Hypothesis
14.P-value (Descriptive Level)
6. Large Sample Tests
1. Introduction
2. Test of Significance for Single Population Mean
3. Test of Significance for Difference of Means
4. Tests for Single Proportion
5. Test of Significance for Difference of Proportions
7. Tests Based on t-Distribution
1. Introduction
2. t - test for Single Mean
3. t-test for Equality of Two Population Means
4. Paired t-Test
5. Test of Significance of Correlation Coefficient for Bivariate Raw Data
6. Test of Significance of Regression Coefficients for Bivariate Data
8.Tests Based on Chi-Square Distribution
1. Introduction
2. Chi-Square Test for Goodness of Fit
3. Chi - Square Test for Independence of Attributes
4. Test for Significance of Variation for a Population

9. Non-Parametric Tests
1. Introduction
2. Run Test
3. Sign Test
4. Kolmogrov-Smirnov Test
5. Mann-Whitney Test
10. Simulation
1. Introduction
2. Simulation
3. Random Number Generation
4. Testing Requirements of a Good Random Number Generator Using Various Tests
5. Model Sampling from Uniform and Exponential Distributions
6. Model Sampling from Normal Distribution using Box–Muller Transformation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

STATISTICAL METHODS II

STATISTICAL METHODS II

संबंधित पुस्तके